ภาพกิจกรรม


โครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา
โรงเรียนบุญวัฒนา โดยกลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 บริเวณลานหน้า  Mall Pare ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา  และได้รับรางวัล ดังนี้  1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 13 - 15 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์พานเทียนพรรษา ประจำปี 2562 รุ่นอายุระหว่าง 16 - 18 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครูที่ปรึกษา ครูดวงใจ  จงพาภพ
23 กรกฏาคม 2562 (14:13 น.)   เข้าชม 916