ทำเนียบบุคลากร


บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

      

นายพยุง ครากกระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระการงารอาชีพ

                                                       

                         นางจันทรา  แย้มรุ่ง                                                         นายธีรพงษ์  สร้อยวงษ์

                รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ                                         รองหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 

                                                

                     นายธานินทร์  พ่วงพี                                                          นายภูมิ  เพ็ชรสุข                    

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป                           ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

                      

               นางปรารถนา  ศรีชนะกุล                    นางมธุริน  ขันติโชติ                     นางปิยะวดี  รัตนประสบ

                      

               นางสายธาร  แก้วบุญเรือง                นางสิริรักษ์  ขันธุปัฏน์                  นางสาวภาวิดา  รอดสวัสดิ์

                      

             นายอำนาจ  ขอพลอยกลาง                 นางวารายา  เกล้าจะโป๊ะ                  นางชุลีภรณ์  จันณรงค์

                  

           นางสุกกัญญา  โฉดโคกสูง                   นางพรทิพา  เทียมถม                      นางดวงใจ  จงพาภพ

                  

           นางสมคิด  พืชทองหลาง                      นางอาภาพร  ใจศิริ                           นายวิชา  จำปา

                                                         

                                                            นางสาวพิชชาพร  กลองชัย